Järeda sockenstämma den 28 juli 1793.
” Sedemera anmäldes att en gammal man vid namn Samuel från Vimmerby skickad till sina släktingar uti Högeruda, vilken skall vara född uti församlingen, men gjort tjänst annorstädes sin bästa tid, dels som soldat, dels som gatuskrikare eller brandvakt i Vestervik. Denne mannen ville släktingarna hava kvar i församlingen med begäran om något understöd för honom. Men på Pastorns förfrågan huruvida församlingen ville motaga honom ropades med en mun Nej, samt berättades att ett tidigare sockenstämmobeslut innehöll 2 Rd Banco vite för den som emottager inhyseshjon i församlingen. Så därmed tillstyrkte Pastorn vederbörande i Högeruda att genast skaffa omtalte mannen åter till Vimmerby.  På församlingens vägnar, Svante Vanerberg, Pastor “

Järeda sockenstämma den 28 augusti 1793.
” Vid förfrågan om församlingen för egen del hade något att påminna omtaltes att Kristin och Carin Sörensdöttrar i Högeruda vilka varit nog olyckliga att igenom eldsvåda förlora både hus och deras lilla egendom, skulle av fattigkassan undfå någon hjälp till en stugas återuppbyggande. Församlingen beslöt att dessa tvenne systrar, skulle till nämnda behov, då de inte hava betingat sig någon stuga, av fattigkassan såsom biträde härtill undfå 2 Rd Banco. Olof Tornander, vice Pastor “

Järeda sockenstämma den 7 april 1806.
” Följande hava angivit sig att erhålla fattigbrickor och med åtföljande tillstånd att inom socknen få göra besök i husen till förskaffande av sin behövliga näring. Pigan Annica Isaacsdotter i Högeruda och Karin Isaacsdotter i Högeruda. Besöken får ej oftare ske än en gång varannan månad. Brickorna böra alltid medhavas och uppvisas “

Järeda sockenstämma den 20 juni 1806.
” Enligt företagne Sockenstämmas beslut böra liken hädanefter begraves uti Linien dock tillätes den som behagar och önskar att på andra ställen på kyrkogården få jorda sina lik emot erläggande af 12 för äldre, 32 för medelåldriga och 16 för barn, hvilka pengar böra utbetalas innan gräfvningen sker. De som låta begrava i Linien betala intet “

Järeda stockenstämma den 25 mars 1836.
” På begäran av åtskilliga församligens ledamöter frågade ordföranden om det var enligt med församlingens vilja att en från Landskrona fästning frigiven person vid namn Petter Pettersson som för stöld åtskilliga gånger varit staffad med spö och dömd till fästningsarbete finge i församlingen i tjänst intagas. Ordföranden tillkännagav att skattemannen Samuel Andersson i Högeruda tagit honom i sin tjänst och förvar och att han åtagit sig allt ansvar för honom även för de brott han under tjänstetiden hos honom möjligen kunde begå. Enhälligt nekade och bestred församlingen på det högsta hans skatteskrivning inom socknens helst han är en högst vanfrejdad person och kan bliva ganska vådlig för samhället och yrkande enhälligt till förekommande av vanfrejdade personer inflyttande de i socken att hädanefter som i tjänst omtager vanfrejdade person skall böta till församlingens ljuskassa 40 Rd Banco och den som hos sig hyser försvarslösa personer någon längre tid skall böta 10 Rd Banco till samma kassa vilka pengar sexmännen äga uttaga och till kyrkovärdarna avlämna. Detta beslut antogs enhälligt till framtida efterrättelse “

Järeda sockenstämma den 23 augusti 1842.
” Ett förslag till skallordning inom socknen av Överskallmästare Sven Andersson i Högeruda upprättat, beslöts att uppläses i kyrkan nästa söndag från predikstolen varefter församlingens ledamöter böra samma dag sammanträda i sockenstugan för att i detta ämne överlägga och förslaget underskriva “

Järeda Kyrkoråds sammanträde i sakristian den 4 februari 1843.
” Efter vederbörlig av ordföranden utfärdat och av Byordningsmannen Samuel Månsson i Ryds mellangård utfärdad kallelse inställde sig hemmansägaren Lars Magnus Berg och dess Hustru Anna Charlotta Jonsdotter i Högeruda, anmälde såsom levande i strid och osämja med varandra – Förekallande inför Kyrkorådet och efter uppmaning att tala sanning erkände de båda makarna deras ömsesidiga förgätenhet av de enligt Guds bud och deras samvete dem ålagda plikter, lovande att förlåta varandra, som med handslag bekräftades, och att åter inträda i uppfyllandet av sina plikter, vartill Kyrkorådet önskade dem Guds nåd och välsignelse, jämte ytterligare förmaningar att  i deras förhållande hava Gud för ögonen och hjärtat, samt i sämja och frid söka sina själar och sitt jordiska hus lycka och välfärd . Sålunda beslutat och överenskommit samt för parterna uppläst, intygar på Kyrkorådets vägnar Carl Hedberg kyrkoherde “

Järeda sockenstämma den 5 september 1847.
” Hemmansägare Sven Andersson i Högeruda, förärat en lyra, såsom prydnad på Orgelläktaren. Å församlingens vägnar förklarade ordföranden både sitt enskilda och församlingens gemensamma tack för denna frikostighet.  Carl Hellborg, kyrkoherde “

Järeda sockenstämma den 6 juni 1848.
” I anseende till den frikostighet Nämndemannen Daniel Persson i Högeruda har beställt Altartavla till kyrkan beslöt närvarande Sockenledamöter att av tacksamhet låta ovannämnde Hemmansägare, utan att ingå i någon flyttning med de övriga, få behålla sitt gamla stolrum i dennes och dennes Hustrus livstid “

Järeda sockenstämma den 16 december 1852.
” Till lindring för avskedade husaren Jonas Lönn på Högerudas ägor, som genom olyckshändelse förlorat sin enda ko, beslöts att giva honom 24 skilling Banco av varje helt hemman och i propotion därefter av de mindre vilka penningar av Byordningsmannen upptagas”

Järeda kyrka Kungörelse den 28 november 1920.
” Laga skifte är begärt för byn Högeruda av hemmansägare August Skoglund. Första sammanträdet hålls hos densamme den 13 december “